Znaki - Velikost znaka - 19 cm x 19 cm

RETRO pločevinasti znaki

Velikost: 30 x 20 cm, 20 x 30 cm in 40 x 30 cm