Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

 1. Splošne določbe

1.1 Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank , ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe , sklenjene med prodajalcem, ki je CAB Design s.r.o., Levočská Dolina 20A, 05401 levoča, Slovakia, IČO: 53099222 OR, ki ga vodi okrožno sodišče Košice I, oddelek: Sro, št. vložka: 49105/V, davčna številka: 2121266323, IČ DPH:SK2121266323 (v nadaljevanju "prodajalec") in kupec, katerega predmet je nakup in prodaja blaga v spletni trgovini - retrocedule.sk, retroznaki.si in topcedule.cz


Kontaktni podatki prodajalca:

Elektronski naslov: info@retroznaki.si

Številka računa za negotovinska plačila:

SK - SL - Euro

Fio banka, as: 2202041686 / 8330
IBAN / SWIFT: SK50 8330 0000 0022 0204 1686 / FIOZSKBAXXX

CZ - Kč
Fio Bank: 2201822368 / 2010
IBAN / SWIFT: CZ66 2010 0000 0022 0182 2368 / FIOBCZPPXXX
 
HU - Ft
12600016-19472628-01034906
IBAN / SWIFT: HU72126000161947262801034906 / TRWIBEBBXXX
PL -
IBAN / SWIFT: GB95 TRWI 2314 7032 8029 21 / TRWIGB2L

Nadzorni organ:

Slovaška trgovinska inšpekcija (SOI)

Inšpektorat SOI za regijo Prešov
Obrancov miru 6, 080 01 Prešov 1
Oddelek za nadzor
tel. št. 051/772 15 97
faks št. 051/772 15 96

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Pogodbeni stranki sta soglašali, da kupec z oddajo naročila prodajalcu potrjuje, da se strinja, da se ti splošni pogoji in njihova določila uporabljajo za kupoprodajno pogodbo, sklenjeno na spletni strani e-trgovine, ki jo upravlja prodajalec. , na podlagi katere bo prodajalec blago predstavljeno na spletnem mestu izročil kupcu (v nadaljevanju »kupoprodajna pogodba«) ter na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, ki nastanejo predvsem pri sklenitvi nakupa. pogodba in reklamacija blaga.

 1. Način sklenitve kupoprodajne pogodbe

2.1 Kupoprodajna pogodba je sklenjena z zavezujočim sprejemom kupčevega predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe v obliki obrazca, ki ga kupec izpolni in pošlje v spletni trgovini prodajalca (v nadaljevanju »naročilo«).

2.2 Zavezujoč prevzem naročila kupca s strani prodajalca je potrditev po e-pošti s strani prodajalca kupcu o sprejetju naročila po predhodnem sprejemu naročila s strani kupca in po preverjanju dobavljivosti blaga in datum dobave blaga, ki ga zahteva kupec, označen kot "Naročilo prejeto". Zavezujoč prevzem naročila vsebuje podatke o nazivu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, nadaljnje podatke o ceni blaga, podatke o številki in datumu naročila, ime in podatke o kraju, kamor naj bo blago dobavljeno, in podatke o ceni blaga.

2.3 Kupec lahko v 24 urah od oddaje naročila dostavi prodajalcu obvestilo o preklicu naročila. Kupec je dolžan v obvestilu o preklicu naročila navesti ime, e-naslov in opis naročenega blaga. V primeru, da je kupec prodajalcu plačal kupnino ali njen del v času pred preklicem naročila, mu bo prodajalec vrnil že plačano kupnino ali njen del v roku 7 dni od preklica naročila do nakazilo na TRR kupca, razen če se pogodbeni stranki dogovorita za drugačen način vračila kupnine.

 1. Pravice in obveznosti prodajalca

3.1 Prodajalec je dolžan:

 1. a) na podlagi naročila, ki ga potrdi prodajalec, dostavi kupcu blago v dogovorjeni količini, kvaliteti in roku ter ga zapakira oziroma opremi za transport na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito,
 2. b) zagotoviti skladnost dostavljenega blaga z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške in Češke republike
 3. c) najkasneje skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki izročiti kupcu vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, ki jih predpisujejo veljavni pravni predpisi (navodila v slovaškem jeziku, dobavnica, davčni dokument).

3.2. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine za dobavljeno blago.

3.3 Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če zaradi razprodanih zalog ali nedobavljivosti blaga ne more dostaviti kupcu v roku, določenem v teh pogojih, razen če se s tem strinja. stranko o alternativni izvedbi. Kupec bo o preklicu naročila obveščen po telefonu ali elektronski pošti, v primeru plačila kupnine ali njenega dela pa se mu sredstva vrnejo v 15 dneh na račun, ki ga je navedel, razen če drugače po dogovoru s prodajalcem.

 1. Pravice in obveznosti kupca

4.1. Kupec je dolžan:

 1. a) prevzem kupljenega ali naročenega blaga,
 2. b) plačati prodajalcu dogovorjeno kupnino v dogovorjenem roku, vključno s stroški dostave blaga,
 3. c) ne sme škoditi dobremu imenu prodajalca,
 4. d) v dobavnici s svojim podpisom ali podpisom od njega pooblaščene osebe potrdi prejem blaga.

4.2 Kupec ima pravico dobaviti blago v količini, kakovosti, datumu in kraju, ki sta ga pogodbeni stranki dogovorili ob zavezujočem prevzemu naročila.

 1. Pogoji dostave in plačila

5.1 Blago se prodaja po prikazanih vzorcih in katalogih prodajalca, ki se nahajajo na spletnem mestu prodajalca.

5.2. Kupec je dolžan blago prevzeti na mestu, ki ga je prodajalec navedel ob prevzemu naročila. V primeru, da pride do zamude pri dobavi blaga s strani prodajalca, ima prodajalec pravico enostransko podaljšati rok dobave blaga, tudi večkrat, o čemer bo prodajalec kupcu izdal potrdilo.

5.3 Kraj dostave blaga je kraj, ki ga prodajalec navede ob prevzemu naročila, razen če se pogodbeni stranki v kupoprodajni pogodbi ne dogovorita drugače.

5.4 V primeru, da prodajalec blago dostavi kupcu na mesto, ki ga je kupec določil v kupoprodajni pogodbi, je kupec dolžan blago prevzeti osebno oziroma zagotoviti, da blago prevzame oseba, ki pooblašča, da v primeru svoje odsotnosti prevzame blago, navedeno v kupoprodajni pogodbi, in podpiše dobavnico in dostavo blaga. Tretja oseba, pooblaščena za prevzem blaga, navedena v kupoprodajni pogodbi, je dolžna prodajalcu predložiti izvirnik ali kopijo kupoprodajne pogodbe ter dokazilo o plačilu blaga in pisno pooblastilo. Če je zaradi odsotnosti kupca na kraju, določenem v kupoprodajni pogodbi, potrebna ponovna dobava blaga, krije kupec vse nastale stroške, še posebej ponovno dostavo blaga na kraj, določen v kupoprodajna pogodba in drugi povezani stroški. Blago se šteje za dobavljeno v trenutku dostave blaga na naslov, ki je naveden v zavezujočem prevzemu naročila in prevzeto v trenutku fizičnega prevzema blaga s strani kupca oz. s strani pooblaščenca ali z zavrnitvijo prevzema blaga, kar prevoznik označi v zapisniku o prevzemu in prevzemu blaga.

5.5 Kupec je dolžan preveriti pošiljko, torej blago, kot tudi njeno embalažo, takoj ob dostavi. Če kupec ugotovi, da je blago ali embalaža blaga mehansko poškodovano, je dolžan o tem obvestiti prevoznika in v njegovi prisotnosti preveriti stanje blaga. V primeru poškodovanja blaga ob prevzemu s strani kupca, je kupec dolžan sestaviti zapisnik o obsegu in naravi poškodbe blaga (zapisnik o poškodbah), katerega pravilnost bo potrdil prevoznik, nemudoma. ob prejemu blaga. Na podlagi tako sestavljenega in izročenega zapisnika prodajalcu lahko prodajalec po sklenjenem škodnem primeru s prevoznikom zagotovi odpravo pomanjkljivosti blaga, popust na blago ali v primeru nepopravljivih napak na blago. blago, kupcu dostavi novo blago.

5.6 V primeru nedobave blaga s strani prodajalca v roku, določenem za dostavo blaga, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa mu je dolžan vrniti že plačani del kupnine. ceno kupcu v 15 dneh od vročitve odstopa od kupoprodajne pogodbe z brezgotovinskim nakazilom na račun kupca, ki ga navede kupec.

5.7 Za vsako pošiljko kupec prejme račun po elektronski pošti ali v papirni obliki.

5.8 Dolžina dobave se običajno giblje od 48 ur do 7 delovnih dni, odvisno od dneva prejema naročila in načina dostave blaga. Prejeta naročila odpremljamo v razsutem stanju vsak delovni dan. Če je navedeno, da imamo blago "na zalogi", to pomeni, da ga imamo na zalogi in vam ga lahko odpremimo najkasneje naslednji delovni dan oziroma v četrtek takoj po prejemu naročila. Če je navedeno, da blago "ni na zalogi", to pomeni, da blaga nimamo na zalogi, vendar je blago naročeno in ga trenutno ni mogoče naročiti. Trenutno ne ponujamo možnosti naročanja blaga, ki ni "na zalogi".

5.9 Blago pošljemo v obliki paketa ali po povzetju ali po kurirju ali na dostavna mesta po izbiri naročnika v okviru.

5.10 Načini plačila: brezgotovinsko bančno nakazilo (prednostno), gotovina ob dostavi in ​​plačilo s kreditno kartico s storitvijo Comgate.

 1. Nakupna cena

6.1. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino blaga, dogovorjeno ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe, vključno s stroški dostave blaga (v nadaljevanju: kupnina) do z gotovino ob dostavi preko podjetja, ki izvaja poštne storitve, z gotovino ob dostavi na kraju dostave blaga ali z brezgotovinskim nakazilom na račun prodajalca, ki je naveden v zavezujočem prevzemu naročila.

6.2 V primeru, da kupec plača kupnino prodajalcu z negotovinskim nakazilom, se za datum plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina nakazana na račun prodajalca.

6.3 Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za dogovorjeno blago v roku po kupoprodajni pogodbi, najkasneje ob prevzemu blaga.

6.4 V primeru, da kupec plača kupnino za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in zahtevati vračilo kupnine le v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Slovaška republika.

 1. Pridobitev lastništva in prenos tveganja poškodbe blaga

7.1 Kupec pridobi lastništvo blaga šele po plačilu celotne kupnine za blago.

7.2 Tveganje poškodbe blaga preide na kupca v trenutku, ko blago prevzame od prodajalca, če pa tega ne stori pravočasno, pa v trenutku, ko mu prodajalec dovoli rokovanje z blagom in kupec blaga ne prevzame.

 1. Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

8.0 Garancija Retrocedule.sk in topcedule.cz vse garancijske zahtevke, pri katerih se napaka pokaže v roku 30 dni od prejema blaga, prodajalec rešuje z zamenjavo blaga za nov artikel. Če blago v danem trenutku ni na zalogi, bo kupec v najkrajšem možnem času naročen ali pa bo lahko izbral drugo blago enake vrednosti. Za rešitev reklamacije z zamenjavo blaga za nov kos v roku 30 dni od prevzema skladno s to točko splošnih pogojev mora biti reklamirano blago vrnjeno prodajalcu v celoti (tj. vključno z vsemi dodatki, embalaža ipd.) najkasneje v 30 dneh od prevzema s strani kupca. Garancija menjave ne velja za mehansko poškodovano blago.

Garancijski inštitut retrocedule.sk in topcedule.cz omenjen v točki 8.0 splošnih pogojev (reševanje reklamacije blaga z zamenjavo blaga za nov artikel v 30 dneh od prevzema blaga s strani kupca, možnost vračilo nerabljenega blaga tudi po zakonsko določenem roku) velja za blago, ki ga kupi kupec, ki je potrošnik v smislu 2. odd. § 2 pismo a) zakona št. 250/2007 Z . od. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Slovaškega državnega sveta št. 372/1990 Zb. o prekrških s spremembami (fizična ali pravna oseba, ki kupi izdelke ali uporablja storitve za osebno rabo ali za potrebe članov svojega gospodinjstva).«

8.1. Prodajalec je odgovoren za napake na izdelku in je kupec dolžan vložiti reklamacijo pri prodajalcu brez odlašanja.

8.2 Kupec je dolžan blago pregledati ob prevzemu. Če tega ne stori, lahko uveljavlja napake, ugotovljene pri tem pregledu, le če dokaže, da je blago imelo te napake že ob prevzemu blaga.

8.3.V času trajanja garancije ima kupec pravico do brezplačne odstranitve napake ob predložitvi blaga skupaj z dokazilom o plačilu (računovodski list).

8.4 Začetek reklamacijskega postopka je tudi dan vložitve reklamacije. Reklamirano blago mora biti dostavljeno na sedež prodajalca, razen če prodajalec ali navedena oseba ne določi drugače (npr. dostavi blago neposredno navedeni osebi).

8.5 Kupec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja reklamirati napake na blagu, sicer izgubi pravico do brezplačne odprave napake.

8.6. Prodajalec je dolžan kupcu takoj dostaviti potrdilo o prijavi reklamacije; če potrdila ni mogoče vročiti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa skupaj z dokumentom o izpolnitvi zahtevka; potrdila o uveljavljanju reklamacije ni treba dostaviti, če ima kupec možnost uveljavitev reklamacije izkazati na drug način.

8.7 Prodajalec si pridržuje pravico do zamenjave blaga z napako z drugim podobnim blagom s primerljivimi tehničnimi parametri.

8.8 Pravica kupca do uporabe garancije pri prodajalcu preneha:

 1. a) če ne predloži dokazila o plačilu ali knjigovodske listine,
 2. b) opustitev prijave očitnih napak pri prevzemu blaga,
 3. c) po poteku garancijske dobe blaga,
 4. d) mehanske poškodbe blaga, ki jih povzroči kupec,
 5. e) uporaba blaga v pogojih, ki zaradi vlažnosti, kemičnih in mehanskih učinkov ne ustrezajo naravnemu okolju,
 6. f) nestrokovno ravnanje, servis ali zanemarjanje skrbi za blago (npr. kršitev točke 8.12),
 7. g) poškodbe blaga zaradi čezmernega nakladanja ali uporabe v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji, splošnih načelih, tehničnih standardih ali varnostnih predpisih, veljavnih v Slovaški republiki,
 8. h) poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,
 9. i) poškodbe blaga zaradi nenamerne poškodbe in naključnega poslabšanja,
 10. j) nestrokoven poseg, poškodbe med transportom, poškodbe zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali druge višje sile,

8.9 Prodajalec je dolžan reklamacijo obravnavati in reklamacijski postopek zaključiti na enega od naslednjih načinov:

 1. a) z menjavo blaga,
 2. b) vračilo kupnine blaga,
 3. c) s plačilom primernega popusta na ceno blaga,
 4. d) utemeljena zavrnitev zahtevka za blago.

8.10 Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o načinu določitve reklamacije in obravnavi reklamacije najkasneje v 30 dneh od dneva prijave reklamacije preko elektronske pošte.

8.11. Garancijski rok je 24 mesecev in začne teči z dnem prevzema blaga.

8.12 V primeru zamenjave blaga za novo bo kupec prejel dokument, na katerem bo označeno zamenjano blago, morebitni drugi zahtevki pa se uveljavljajo na podlagi originalne dobavnice in tega reklamacijskega dokumenta. V primeru menjave blaga za novo začne teči garancijska doba znova od prevzema novega blaga, vendar samo za novo blago.

8.13 V primeru odstranljive napake se reklamacija obravnava glede na odločitev kupca v skladu s točko 8.13. teh reklamacijskih in poslovnih pogojev na naslednji način:

 1. a) prodajalec zagotovi odpravo napake, oz
 2. b) prodajalec zamenja blago z napako.

8.14 V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti, bo prodajalec glede na odločitev kupca obravnaval reklamacijo na naslednji način:

 1. a) z zamenjavo blaga za drugo, funkcionalno blago z enakimi ali boljšimi tehničnimi parametri, oz
 2. b) v primeru, da prodajalec blaga ne more zamenjati za drugega, bo reklamacijo rešil z vračilom kupnine.

 1. Odstop od kupoprodajne pogodbe

9.1. Prodajalec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nedobavljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi, ustavil proizvodnjo ali izvedel tako resne spremembe, da onemogočila izpolnitev obveznosti prodajalca iz kupoprodajne pogodbe ali zaradi višje sile. Prodajalec je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca in mu v roku 15 dni od sporočila o odstopu od pogodbe vrniti že plačano varščino za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, z nakazilom na račun, ki ga določi kupec.

9.2 Kupec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe pod pogoji, ki jih ureja zakon št. 108/2000 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji od vrat do vrat in prodaji po pošti s spremembami (v nadaljevanju: Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji po pošti) v sedmih delovnih dneh od dneva prejema blaga. V tem roku ima kupec pravico blago razpakirati in preizkusiti na podoben način, kot je to običajno pri nakupu v klasični "fizični" trgovini. Testiranje pa ne pomeni, da izdelek začnete uporabljati in ga nato vrnete prodajalcu.

9.3 Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil svojo obveznost obveščanja v skladu z odd. 10. čl. Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji po pošti.

9.4 Odstop od pogodbe mora kupec podati pisno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

9.5 Odstop od kupoprodajne pogodbe po prejšnji točki teh splošnih pogojev mora vsebovati identifikacijo kupca, številko in datum naročila, natančno specifikacijo blaga, način vračila prodajalca. že prejeto plačilo, predvsem številko računa in/ali poštni naslov ter razlog za odstop od pogodbe. Ob odstopu od kupoprodajne pogodbe je prodajalec dolžan izročiti blago skupaj s priborom, vključno z dokumentacijo, dokazilom o plačilu ipd. in v originalni embalaži na lastne stroške.

9.6 V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in izroči blago prodajalcu v skladu s točko 9.2. teh splošnih pogojev bo prodajalec kupcu vrnil že plačano kupnino za blago, navedeno v zavezujočem prevzemu naročila ali njegovega dela v 15 dneh od vročitve odstopa od kupoprodajne pogodbe in dostavo blaga, prodajalcu z negotovinskim nakazilom na račun kupca, ki ga navede kupec.

9.7 V primeru, da kupec odstopi od pogodbe v skladu s točko 9.2. teh splošnih pogojev in prodajalcu izroči blago, ki je rabljeno in poškodovano ali nepopolno, je prodajalec upravičen do odškodnine v višini vrednosti popravila blaga in vrnitve blaga v prvotno stanje.

9.10 V primeru, da kupec ne izpolni katere od obveznosti iz točke 9.4. in 9.5. teh splošnih pogojev odstop od kupoprodajne pogodbe ni veljaven in ne učinkuje in prodajalec kupcu ni dolžan vrniti kupnine ter je upravičen tudi do povračila stroškov, povezanih s pošiljanjem blaga nazaj kupcu. .

 1. Ocene izdelkov

10.1. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne objavi ocen izdelkov, ki vsebujejo neustrezne izraze, so lažne, niso povezane z danim izdelkom, se nanašajo na zunanje strani ali kakor koli drugače škodijo imenu našega podjetja.

 1. Končne določbe

11.1 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev. Obveznost pisnega obveščanja o spremembah teh splošnih pogojev je izpolnjena z objavo na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.

11.2 Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bo komunikacija med njima potekala pretežno v obliki e-poštnih sporočil ali po telefonu na telefonsko številko, navedeno v točki 1.1.

11.3 Ustrezne določbe civilnega zakonika, zakon št. 22/2004 Zb. o elektronskem poslovanju in spremembi Zakona št. 128/2002 Zb. državnega nadzora na področju varstva potrošnikov in o spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z Zakonom št. 284/2002 zb., s spremembami, in Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji po pošti. Za razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji in so nastala med prodajalcem in kupcem, ki je gospodarska družba ali fizična oseba - podjetnik, se uporabljajo ustrezne določbe gospodarskega zakonika.

11.4 Ti splošni pogoji začnejo veljati za kupca z oddajo elektronskega naročila s strani kupca.

11.5 Kupec z oddanim naročilom potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja.

V Levoči, 19.6.2020